Machine Learning Competition for Humans!

آنچه در آن است با روح خود را ؟

پیدا کردن رنگ و تمایل و نگاه به روح خود را.
در راه عزیز من ^_^
نظرات خوش آمدید)

شروع تست!