[آنچه در برنامه?]

اما معلوم می شود من دوست دارم دیگه

شروع تست!