[آنچه که در روح خود را؟]

*نگاهی به آزمون و پیدا کردن*

شروع تست!