آنچه که شما بعد از هفته ؟

به نظر من نوشتن در اینجا.آره.
http://toto132435.beon.ru/22005-770-a-kto-ty-oo.zhtml

شروع تست!