Machine Learning Competition for Humans!

آواتار خود را

را انتخاب کنید و vole! یک دسته از تصاویر آواتار!😉

شروع تست!