`آیا شما امتیاز?

این یک آزمون مشترک بسیاری از آنها در Beon.
همه آواتار گرفته oksonicsonicok
آمده انجام نمی شود تنبل.

شروع تست!