Machine Learning Competition for Humans!

آیا شما دیوانه ؟

سلام رفقا روان!🤪 در حال حاضر ما بررسی عملکرد صحیح مغز خود را. ما با مهربانی به درخواست در زمان تست خاموش کردن همه مردم از شما نزدیکی برای جلوگیری از تداخل. فراموش نکنید که برای تمیز کردن معده خود را از اشیاء خارجی و برای اتصال مغز به رایانه. اگر تمام شرایط ملاقات با کلیک بر روی دکمه "تست" را فشار دهید به "آزمون" است که درست در زیر این کتیبه!توجه داشته باشید: آن را مانند یک مستطیل خاکستری دکمه که می گوید "آزمون"

شروع تست!