[آیا شما زبان?]

اما اصلی چو :o

نمونه تست:
633999

شروع تست!