Machine Learning Competition for Humans!

سه

خوب اگر شما داده می شود و زبان های خارجی?

پاسخ به سوال:

بعدی ››