Machine Learning Competition for Humans!

[ `آیا شما قمار است ؟ ]



نتایج آزمون من بپرسید نه به درک آن است.
برخی ها در اینجا گرفته شده از این جامعه •°•رنگ از آسمان•°•
گام :3

شروع تست!