Machine Learning Competition for Humans!

ادبی فال

اول وجود کلمه بود... پس از آن ادبیات است.
همه ایده های درخشان بشریت ثبت شده در کتاب.
خواندن آنها را, آنها را یاد بگیرند.
همانطور که اشاره شد توسط استانیسلاو جرزی LEC:
"به حقیقت ما می دانیم که زندگی تنها برای ادبیات.
البته به غیر از کسانی که نمی دانم ادبیات."
بسیاری ادبی قهرمانان هستند درک, زنده
مردم واقعی.
و نام خود را تبدیل به یک کلمه خانواده.
این ستاره شناسان نمی تواند گذشته محبوبیت
و پس از مشورت با ستاره ها شد
ادبی فال.

شروع تست!