Machine Learning Competition for Humans!

`است که شما را از قرون وسطی ؟ این vocaloids.+_+.24 گزینه

دلقک,دانشمند,هنرمند وزش خداوند متکبر اصيل کلی کولی دختر یک تاجر یک رقصنده(این عشق!>_<),یک دادگاه بانو بازیگر,شوالیه,بانوی نارنجی, سفید, بانو,ملکه قرمز,زمین, دختر اشرافی شاهزاده خانم صورتی پادشاهی شاهزاده آبی کشور,ملکه, زرد, کشور,کتابداری و اطلاع رسانی وزیر جلاد این نجیب زاده یا ملکه زمرد پادشاهی.شما چه کسانی هستند ؟
PS.آیا توجه به جنسیت شخصیت خود را که شما سقوط خواهد کرد)
نظرات-http://nikeliohk.beon.EN/32001-400-ja-نفس-dopisala.zhtml#e406307543
من دیگر تست-http://beon.EN/تست-برچسب ها/%م%f2%20%ca%fc%b8%ea%e8/
مفید-http://beon.EN/p/add_to_friend.cgi?دوست=nikeliohk

شروع تست!