افسردگی در صدف + Santas و Skualo™امروز تولد Hibari.
با تعطیلات 🙂

به پیش بینی نتیجه غیر ممکن است. همه تصادفی :3

شروع تست!