با هم از طریق موسمی چه هستند شما در حال حاضر می تواند پرش در موسمی?? (که شما رویکرد)

🙂 🙂 🙂 تصویب نتایج است درست است! 😃 😛
Testik از Billisi شنی اگر th! 😉
P. S اگر شما آن را دوست دارم حتما به پست CR در روز!!!

شروع تست!