به من بگویید که شما در زودیاک و من به شما بگویم در مورد [نه]بسیاری است.

در کل درست مزخرف. و بدون نیاز به من بگویید که "این من نیست! من نیستم!" که همه در مورد من(برج حمل) نوشته شده ، من اعتراف می کنم. نظرات و شکایات ، در خاطرات به مراجعه به Sasori.

شروع تست!