[تعيين طبیعت انتخاب شیرین]

آزمون خوبی ^^
دوست game-انتشار :O
متاسفم برای mediapirate از نویسنده .-.

شروع تست!