Machine Learning Competition for Humans!

تولد ثابت خواهد کرد که شما را دوست دارم ؟

اصلا فرض کنیم که همه چیز در اینجا قابل پیش بینی است. شما به سختی می توانید کشف کردن که شما در پیدا کردن.

شروع تست!