Конкурс для тех, кто питонит!

حرفه ای خود را (mini-خم)


ما مدرسه های مورد علاقه افراد صحبت کردن در مورد آینده ما است.


این دورو تست خم با یک ساختار درختی است.
تست ساخته شده از 2 سوال هر کدام با سه پاسخ. تنها 9 نتایج.من فکر می کنم که smart دختران و پسران را در درک این ساختار ،
و این تصویر را فعال بسیاری از "testomenu" برای ایجاد
جالب درخت آزمون MAZES !
و متفکرین ما به اندازه کافی. و مهمتر از همه... 😛
-------------

یک مثال پیچیده تر تست از پیچ و خم اینجا:
222632

شروع تست!