[خود را آنلاین-شیوه زندگی]سعی کردم به آن را به عنوان بیشتر راستگو اما این اتفاق برای من افتاده برای شما آره.

avabytakugawa


تست های دیگر:
630157 -شما کارت در عرشه
206689 -رنگ طراحی خود را بازتابی از شخصیت
تست های دیگر در اینجا http://himan.beon.ru/3778-771-moi-tvorenija-oo.zhtml

شروع تست!