خود روح نگهبان در Shaman King

آه و...در حال حاضر ما می دانیم چه را روح نگهبان...توضیحات خود را و طبیعت...))))

شروع تست!