در چه راه شما فرار از مدرسه HD ؟

نویسنده خودش را درک نمی کند چه جهنم است او در اینجا نوشت HD
جنگ دمپایی XA

شروع تست!