ذاتی جوتسو

SchA خود می دانم راز
http://beon.ru/i/temp/727788/BPP0462.jpeg]

شروع تست!