Machine Learning Competition for Humans!

[رنگ مورد علاقه شما چیست]


____________________
Bonalno اما ذوق.
____________________
من از زمان به زمان:
1)آنچه شما فکر? 683648
2)خود را بافت./چه شما می بافت ؟ 727324 ( توصیف شخصیت خود را)
3)صحبت کردن در مورد وضعیت خود را. 727848
4)شما خنده. 731099
5)بازی کلمه است. 734439
6)سنگ-طلسم برای نشانه هایی از زودیاک است. 745797
7)رنگ مورد علاقه شما چیست. 745897
8)سطح خود حماقت است. 772513
9)چگونه به خوبی شما می دانید MORDAрию. 783665
10)عزت نفس خود را. 814636
11) سلام برای شما... 822330

در اینجا می توانید تبلیغات خود را.

شروع تست!