اوه نه آن >.>


پس از اولین سوال روانشناس چیزی زده در نوت بوک خود را و
در ادامه به مصاحبه با شما. او به پنجره تبدیل شده و نگاه
خیابان شلوغ و سپس پرسید: یکی دیگر از سوال:
- اگر من...?

پاسخ به سوال:

بعدی ››