عنوان رفته دیگه


تصور کنید که شما در حال نشستن در اتاق و اگر به صحبت می کنند بیشتر دقیقا یک روانشناس. در اطراف مرده سکوت تنها به شنیدن وزش فریاد زدن در خارج از پنجره.
- اگر آب و پس از آن... - گفت: دختر نشسته روی زمین
دکتر.

پاسخ به سوال:

بعدی ››