Machine Learning Competition for Humans!

سلاح-کلمه! شخصیت خود عبارت ،من می خواستم برای ایجاد چنین آزمون در اینجا من امیدوارم که شما آن را می خواهم. متاسفانه بسیاری از نویسندگان قصار از دست داده بود بنابراین اگر نویسندگان نشان می دهد تا-من از نوشتن آن است. اگر شما به اشتباه-نتیجه من را دریافت نمی اشتباه و نگاه آمار, اما به نظر نمی آید تا زمانی که شما عبور کند. من بر شما تکیه می کنند. موفق باشید!

شروع تست!