سیاسی خود را رقم [قسمت دوم]

بخش اول برداشته شد🙁
سیاست مدرن

تست های دیگر - http://ouroom.beon.ru/44221-854-a-gain.zhtml#7

شروع تست!