شما در حال مرموز ترین حیوانات!!! چه ؟

دنیای حیوانات - مرموز و غیر قابل پیش بینی.

پرندگان و حیوانات متفاوت است. و زیبا در راه خود را.برقراری ارتباط با این دوست داشتنی خلق از طبیعت انسان می شود کودک مهربان و معنوی غنی تر است.
برخی از حیوانات و پرندگان داریم و دیگران ندارند. چرا ؟ این نژاد یا اندازه و میل.بله این چیزی است که پرندگان را دوست دارید به قاضی شخصیت خود را.
بنابراین ما اقدام به شناخت از "من" ؟

شروع تست!