شما را در چشم بچه ها ( و نه دروغ,pass)

چه -- تست دروغ نمی گوید. همه روانشناسی 🤫
تصویب 😗

شروع تست!