Machine Learning Competition for Humans!

وضعیت.

شما می خواهید به ملاقات آن مرد.
بنابراین او به شما می آید و می گوید :
- یک دختر زیبا و یک. شما می توانید دیدار با شما ؟ 😏

پاسخ به سوال:

بعدی ››