[شما را لمس کنید]

انواع لمس بی پایان هستند و هر کدام از آنها دارای یک خاص تلفظ لایههای.

شروع تست!