شما چه توجه داشته باشید ؟

من 1 آزمون.
آیا قاضی به شدت😇

شروع تست!