شما چه چشم O. o""""

★ همه *او می گوید به عنوان Shinigami از روح خوار*
من skidded در خوار بنابراین توجه نکنید x)
این ساده testik است که ترجیحا برای دختران چرا که در پایان انتظار برای نفس گرفتن عکس با پسران که انجام داد. خوب من دامنه رنج می برد در آمده را درک x)

شروع تست!