شکلک ها-نمادها)))

تعداد زیادی از شکلک (اگر چه برای من و بسیاری از آنها در حال حاضر در این تصویر به نظر می رسد مانند)))))))))) را انتخاب کنید))))

شروع تست!