ما همان خون...


دانشمندان دریافته اند که شخصیت یک مرد بستگی به گروه خونی.
اگر روسیه پرسید: "ثبت نام شما چیست؟" - ژاپن: "شما چه خونی؟"
با توجه به گروه خون ژاپنی تا حد زیادی تعیین کننده شخصیت و شخصیت فرد از ستاره های دوردست.
برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن گروه خونی نامیده می شود در اینجا "ketsu-EKI-گاتا" و در حال مصرف آن بسیار جدی است.
مدیران و منابع انسانی با استفاده از "ketsu-EKI-Gata" در استخدام کارکنان به کار
بازاریابی حرفه ای – برای پیش بینی تقاضا برای یک آینده نگر محصول
بسیاری از افراد برای انتخاب دوستان و همراهان.
نظرات در مورد آزمون اینجا: http://lenorlusi.beon.ru/14759-645-moi-testy.zhtml

شروع تست!