[میزان خود غرابت]

پاسخ خواهد بود هیچ چیز شرح داده شده در جزئیات.
تنها نمرات از 1-100%

شروع تست!