نام مستعار خود را(برای دختران)

من می دانم که چنین تست شده اند...
اما هنوز هم ساخته شده خود را!
اگر نیک نمی خواهم به تسلی تصویر!

شروع تست!