Machine Learning Competition for Humans!

نام مستعار خود را(برای دختران)

من می دانم که چنین تست شده اند...
اما هنوز هم ساخته شده خود را!
اگر نیک نمی خواهم به تسلی تصویر!

شروع تست!