[ نشانه ای از زودیاک - شخصیت ]

نام صور فلکی زودیاک شروع با اولین و در حال حرکت از شرق به غرب در البروج: برج حمل – برج حمل برج ثور – برج ثور جوزا – برج سرطان – سرطان, لئو – lion, برج سنبله – باکره ترازو – ترازو برج عقرب – Scorpion, صورت فلکی قوس – صورت فلکی قوس, برج جدی – برج دلو, برج دلو, برج حوت – ماهی.

نشانه هایی از زودیاک اعمال خاص اثر در شخصیت و شخصیت صاحب آن است.

(اگر نتیجه مطابقت ندارد خود را با شخصیت, نویسنده, نیست, ضرب و شتم, تقصیر من نیست)

شروع تست!