Machine Learning Competition for Humans!

*نشسته در گوشه ای از ذهن خود را* تست در مورد شما و ترس خود را


همه از چیزی ترس... ترس از شما.


چه در مورد شما می توانید بگویید که ترس خود را ؟

از نویسنده: 891050

شروع تست!