{ چه با نام تجاری از تلفن ؟ }

موضوع چو
نظرات :3 http://mashaermakova.beon.ru/22272-978-test-kakaja-ty-marka-telefona.zhtml#315563544

شروع تست!