Machine Learning Competition for Humans!

چه بی رحمانه شما هستند ؟ (با عکس!)

نه برای کسانی که لوبک خرگوش و پرندگان و تمام انواع چیزهای مانند😃 😈
komenty در روز 😃

شروع تست!