Machine Learning Competition for Humans!

چه تاریک الهه در زندگی شما ؟

نمی دانم واقعا چه چیز دیگری به این تست اما ممکن است و غیره.

شروع تست!