Machine Learning Competition for Humans!

چه در جهان ،

چه انیمیشن تصویر شما را انتخاب کنید برای خودتان است ؟ (سمت راست پایین به رنگ چشم!!!!!)

شروع تست!