فقط یکی را انتخاب کنید.

فقط یک عدد است.و نه معشوق ، اگر وجود دارد به این شکل که wasimi مانند)از اعداد بستگی به نتیجه)
اگر مورد علاقه خود را به عدد 12 بود من انتخاب دو) و غیره)

پاسخ به سوال:

بعدی ››