Machine Learning Competition for Humans!

[چه ساز]

*و عشق *O *
چه ساز?

و فقط به عنوان است که معمولا قبلی من تست:
آنچه شما گناه:
670175

چه شما یک دیو:
670198

این عطر از روح خود را:
693373

چه عنصر:
743485

چه فیلم:
747532

چه چای:
748900

چه سیاره:
749446

با چه برنامه ای:
750701

توسط Hotaru ^_^"

شروع تست!