چه شما یک شخصیت جدید در انیمه "death note" و کسی که دوست پسر خود را?

این آزمون برای اولین بار بود در این آزمون از تاریخ در حال حاضر تصمیم به سعی کنید دست خود را در این آزمون است.
انتقاد قابل قبول است سم و دمپایی بیش از حد.

شروع تست!