چه کلمه(ارزش) شما ترجیح می دهید ؟

پاسخ به سوال:

بعدی ››