Machine Learning Competition for Humans!

چه چیزی و با چه کسی به شما خواهد شد پخت (مطالب گوناگون, خانم ها)

به درخواست برخی از خوانندگان ارائه شده بعدی خود را دیوانه خلقت است. لطفا love نویسندگان و شکایت نیست. در اینجا نویسندگان شما را دوست دارم.
آزمایشهای قبلی: 796824 - چه چیزی و با چه کسی به شما خواهد شد پخت (از صدف)
797901 - "بین المللی بوسیدن روز" با Mangoletsi

شروع تست!