-|چه کتیبه بر روی بسته بندی.|-

آزمون بدون, معنی, اما هنوز هم بپرسید به شما منتقل می کند. =^_^=نتایج کاملا قابل پیش بینی (حتی نویسنده نمی داند آنها) همه آواتار و epygi گرفته شده از این فوق العاده soo- °•• [S]اونو ••°

شروع تست!