چه گناه شما بیشتر توسعه یافته ؟

و چه ؟
فقط یک آزمون...
چند چیز من را تغییر داد چرا که اگر این آزمون خواهد بود و کودکان و سپس درخواست پدر و مادر من چه شهوت و زنا...
این آزمون ایجاد شده بود نه توهین به مردم است و اگر شما رو Nerevarine گزینه آن است که لازم نیست به ضرب و شتم!

شروع تست!